English | Language

E-lok RES800

Modell Bauzeit Preis (Euro)

RES800.1 1952 800
RES800.2 1953 400

Zuruck
Marklin Haupt Seite